راهنمای صوتی مشتریان

۱- دقیقا نمیدانم کدام یک از سه موشن گرافیک با تفکیک جزئیات را انتخاب کنم؟

۲- دقیقا نمیدانم موضوع پروژه من چه میزان زمان احتیاج دارد؟

۳- آیا وایت برد انیمیشن مناسب موضوع کار من میباشد؟

۴- موشن گرافیک های انتزاعی چه تفاوتی در پروژه من ایجاد میکند؟ آیا آنها را انتخاب کنم؟

۵- در ارتباط با انیمیشن های کارکتر محور توضیحاتی بدهید.

۶- تفاوت موشن گرافیک های اینستاگرام از نظر اجرا و هزینه چیست؟

۷- آیا لوگو موشن یک هزینه اضافی است؟

my.tookaa