موشن گرافیک استاندارد

بیشترین جزئیات ممکن

۲۰ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۶ تا ۷ روز کاری

با جزئیات

۱۵ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۴ تا ۶ روز کاری

کمترین جزئیات

۱۰ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۳ تا ۴ روز کاری

ویژه توکا

فلت و انتزاعی

۳۰ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۶ تا ۷ روز کاری

مدرن و انتزاعی

۴۰ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۸ تا ۱۰ روز کاری

اینفوگرافیک

۱۵ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۳ تا ۴ روز کاری

انیمیشن

کاراکتر محور

۲۵ هزار تومان هر ثانیه

نریشن یک کاراکتر (گوینده) رایگان

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۶ تا ۷ روز کاری

وایت برد

۱۵ هزار تومان هر ثانیه

نریشن (گوینده) رایگان

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۶ تا ۷ روز کاری

لوگو موشن

از ۳۹۹ هزار تومان

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۶ تا ۷ روز کاری

_________________

_________________

موشن گرافیک کوتاه ویژه اینستاگرام

موشن گرافیک کوتاه ویژه اینستاگرام

سایز پست

از ۱۵ هزار تومان برای هر ثانیه

حد اکثر ۳۰ ثانیه

هزینه نریشن (گوینده) مجزا

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۳ تا ۴ روز کاری

سایز پورتریت

از ۱۵ هزار تومان برای هر ثانیه

حد اکثر ۳۰ ثانیه

هزینه نریشن (گوینده) مجزا

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۳ تا ۴ روز کاری

سایز استوری

از ۱۵ هزار تومان برای هر ثانیه

حد اکثر ۳۰ ثانیه

هزینه نریشن (گوینده) مجزا

سناریو منحصر به فرد

موسیقی متن

افکت گذاری

کیفیت Full HD

تحویل ۳ تا ۴ روز کاری